GODSMÄTNING AVLOPP & VVS

GODSMÄTNING

STÖRNINGSFRI OFÖRSTÖRANDE PRÖVNING


KONTROLLERA AVLOPPETS LIVSLÄNGD 

Tjockleksmätning (NDT) 


Att mäta tjockleken på material kan ibland vara svårt. I vissa fall kan man använda ett skjutmått, en tumstock eller till och med ögonmått. Men vad händer när man inte kan komma åt med en tumstock eller man vill mäta på ett rör där man inte ser tjockleken.

Då är tjockleksmätning med hjälp av ultraljud och/eller magnetism ett väldigt bra verktyg.

Med vår egenutvecklade mjukvara och avancerad ultraljudsutrustning gör vi snabbt en analys på era avlopp.

Hur fungerar tjockleksmätning med ultraljud?


Instrumenten för tjockleksmätning fungerar genom att mycket noggrant mäta hur lång tid det tar för en ljudpuls som har genererats av en liten sond som kallas en ultraljudsökare för att resa genom en provbit och reflekteras tillbaka från insidan eller den bortre väggen.

Resultat


Våra precisionsinstrument är extremt mångsidiga och i många fall kan de mäta med en noggrannhet på +/- 0,001 "(0,025 mm).


Efter mätning lämnas en rapport med materialanalys samt förslag på eventuella åtgärder för att förebygga framtida problem.

Korrosion


Den viktigaste applikationen för tjockleksmätning med ultraljud är att mäta den återstående väggtjockleken på metallrör, tankar, konstruktionsdelar och tryckkärl. Detta för att kontrollera eventuell intern korrosion som inte kan ses från utsidan. Med hjälp av olika signalbehandlingstekniker är denna teknik optimerad för att detektera den minsta återstående tjockleken i ett grovt korroderat material.

Fakta om avloppsrör 


Avloppsrör kan vara av gjutjärn eller plast. Både gjutjärns- och plaströr förekommer i olika

kvaliteter och det är därför viktigt att kartlägga vilken typ av rör som är installerad.

Gjutjärnsrör har tillverkats på olika sätt. Man skiljer på sandgjutna och centrifugalgjutna rör. Sandgjutna känns igen på att de har två förstärkningsringar på rörets muff, medan centrifugalgjutna endast har en. De centrifugalgjutna rören anses ha tätare gods och större hållfasthet än de sandgjutna, som det alltså kan finnas anledning att se mer kritiskt på

Vanliga skador på gjutjärnsrör är sprickor, otäta skarvar och korrosion. Sprickor kan orsakas av materialspänningar eller felaktig infästning, men också vara en följd av korrosion. Sprickor och otätheter kan vara svåra att upptäcka om de inte ger sig till känna genom vattenläckage.

Gjutjärnsrör korroderar genom att järnet löses ut ur materialet och kvar blir en rest av grafit. Rören behåller sin form även om de är korroderade. När korrosionen gått igenom hela rörväggen kommer fukt att läcka igenom. Skadorna visar sig ofta genom att färgen på rörets utsida buktar ut och genom att rost har runnit från utbuktningen.


Plastavloppsrör har installerats i hus byggda under 1960-talet och senare. Vissa typer av de tidiga plastavloppsrören, s k PVC-rör, har senare visat sig ha dålig kvalitet. De är känsliga för den mekaniska påverkan som uppstår vid rörens längdutvidgning och för avloppsvatten med hög temperatur. Denna typ av rör bör alltid bytas ut vid en ombyggnad.

Från 1975 installerades PVC-rör av så kallad HTA-typ med högre kvalitet. Dessa rör kan fortfarande vara i bra skick.

ULTRALJUD


Ultraljud har flera olika användningsområden, bland annat tjockleksmätning och felsökning.

Tjockleksmätning används för att mäta tjocklek på olika material såsom metaller, kompositmaterial, gummi och plast.

Konventionellt ultraljud används för felsökning, det vill säga för att leta fel i material, fel såsom sprickor, hålrum och skador.

Godstjockleksmätning


I denna typ av sökning kopplar operatören sökaren till materialet och identifierar ekot från den bortre väggen (botteneko) liksom eventuella fasta reflektioner som härrör från geometriska strukturer, såsom spår eller flänsar. Efter att ha fått fram det karaktäristiska mönstret av ekon som härrör från en frisk del av materialet kan operatören finna ytterligare ekon som visas framför bottenekot i ett material. Ett akustiskt signifikant eko som föregår bottenekot antyder på laminär spricka eller hålrum. Genom ytterligare analys kan djupet, storlek och formen på hålrummet bestämmas.


Efter att ha fått fram det karaktäristiska mönstret av ekon som härrör från en frisk del av materialet kan operatören finna ytterligare ekon som visas framför bottenekot i ett material. Ett akustiskt signifikant eko som föregår bottenekot antyder på laminär spricka eller hålrum. Genom ytterligare analys kan djupet, storlek och formen på hålrummet bestämmas.

Vad är ultraljud?


Ljudvågor rör sig genom ett givet medium i en viss hastighet, i en förutsägbar riktning, och när de stöter på en gräns med ett annat medium kommer det att reflekteras enligt enkla regler. Detta är principen om fysiken som ligger bakom feldetektering med ultraljud. Kort sagt kommer ultraljudsvågor reflekteras från sprickor eller andra avbrott i ett material, så genom att övervaka mönstret av ekon kan en utbildad operatör identifiera och lokalisera dolda interna brister.


Alla ljudvågor svänger med en viss frekvens, vibrationer per sekund. Mänsklig hörsel sträcker sig till en maximal frekvens på omkring 20 000 cykler per sekund (20KHz), medan majoriteten av ultraljudstillämpningar vid feldetektering använder frekvenser mellan 500 000 och 10 000 000 cykler per sekund (500KHz till 10MHz). Vid frekvenser i megahertz kan inte ljudenergi resa effektivt genom luft eller andra gaser, men det rör sig fritt genom de flesta vätskor och andra vanliga konstruktionsmaterial som de flesta metaller, plaster, keramik och kompositmaterial. Ljudvågor i ultraljudsområdet är mycket mer riktade än hörbart ljud, och på grund av deras korta våglängder är de också mycket mer känsliga för små reflektorer som ligger i deras väg.


Hastigheten på en ljudvåg varierar beroende på det medium genom vilken den färdas samt påverkas av mediets densitet och elastiska egenskaper. Olika typer av ljudvågor rör sig med olika hastighet.

Kontrollera era avloppsledningar i god tid.

Störningsfritt

Snabb rapport

Konsultation

Kontakta oss för att boka in en godstjockleksmätning i er fastighet.