FAKTA OM RELINING

VAD ÄR RELINING ?

Relining är en metod för att renovera insidan av gamla uttjänta avloppsrör som inte längre kan säkerhetsställa ett tätt system. De gamla rören rensas från sediment och rost men lämnas kvar i bjälklag och slitsar för att vara en form för reliningen. Det arbete som vanligtvis krävs för att bila fram och gjuta in nya rör under ett traditionellt stambyte är vid en relining inte nödvändigt.

Ett stambyte är ett omfattande arbete där man byter ut avloppssystem och tappvattenledningar genom att riva det gamla badrummet. Efter att ha tagit ut de ingjutna gamla rören och bytt till nya måste man därefter också återställa tätskikt, ytskikt och badrumsinredning. Ibland inkluderas även också i stambytet nya elstigar, bredbandsinstallation och ny luftkanalisation.

Relining och stambyte är inte samma sak och bör heller inte jämföras. Det händer ändå att man felaktigt jämför metoderna direkt med varandra, både med avseende på tid och kostnad.

Mest förekommande är att man relinar avloppsstammar men det går också att relina invändiga stuprör, vattenledningar, gasledningar och ventilationskanaler.

Relining är ett samlingsnamn på olika metoder för att belägga rörs insida med plast i avsikt att förlänga rörens livslängd.


Strumpmetoden

Foder- eller strumpmetoden är en metod där man låter en
polyesterstrumpa mättad med epoxi utgöra ett nytt självbärande
rörsystem inuti det gamla (Halling P. 2010). Strumpan kan vara formsydd
eller elastisk så att den klara dimensionsförändringar. Den kan appliceras
genom att man drar den på plats men vanligast är att man vränger in den
med lufttryck. Fördelen med att vränga in den är att man eliminerar
luftbubblor eftersom luften mellan strumpa och gammal stam successivt
skjuts framåt allt eftersom strumpan vrängs in. Samma tryckluft som för
in strumpan i rörets längdriktning expanderar strumpan mot det gamla
röret. I en förgrening låter man först strumpan ta ena vägen för att
sedan fräsa upp den andra och fortsätta reliningen där. Skarven mellan
dessa strumpor kan man förstärka med mer epoxi men man kan också
täcka skarven med en hattprofil eller nu för tiden oftast förekommande,
ett grenrör. Strumpans insida, coatingen eller tätskiktet, är behandlad
med glidmedel för att underlätta vrängningsprocessen.


Sprutmetoden

Sprutmetoden består i att man efter rengöring av rören upprepade gånger sprutar på plastmassa genom hela avloppssystemet med ett skarvfritt självbärande plastlager som resultat. Det finns olika munstycken för olika dimensioner. Tekniken skiljer sig också något företag emellan. När man sprutar ut plastmassan i tre lager anser man sig säker på att ha uppnått ett tätt system. Tjockleken ska enligt produktbeskrivningen variera mellan 3 och 5 mm. Appliceringen av plasten görs under direkt kameraövervakning och varje skikt är så tunt att plasten härdar utan deformation.


Utförande

Oavsett metod gäller för relining av avloppsstammar en arbetsgång enligt följande:

  1. Förstudie

  2. Förberedelse i fastigheten

  3. Rensning av de gamla rören

  4. Applicering av reliningen

  5. Slutbesiktning

  6. Återställande


Förstudie

En förstudie går till så att man undersöker huruvida stammarna är lämpade för relining eller ej. Rören ska tåla den påfrestning som rensningen medför. Genom ultraljudsundersökning kan man punktvis mäta tjockleken av den friska metallkärnan för att på så sätt kunna bedöma detta (Andersson M. 2010). Mätningarna är dock väldigt lokala och mätningar behöver göras på flera, noggrant utvalda ställen, för att informationen ska vara relevant. Ritningar granskas om möjligt för att uppskatta hur rörsystemet är förlagt i huskroppen och hur krökar och dimensionsförändringar påverkar arbetet. Man spolar också rören och filmar dem därefter för att se om uppenbara skador finns. Kanske finns också avvikelser från ritningarna efter renoveringar. Det händer också att dagvattenledningar är påkopplade till avloppssystemet utan att det framgår av ritningarna.


Förberedelse i lägenheten

När förstudien är klar och man bedömt att relining är möjlig påbörjas arbetet i fastigheten. I källare kapar man bort de fritt liggande samlingsledningarna och byter dessa. Man förbereder också för eventuella skador som kan förekomma i samband med rensningen av de gamla rören. I lägenheterna täcks ytskikt in med skyddspapp. Toalettstolar och anslutningar till handfat och diskho monteras bort.


Rensning av de gamla rören

När lägenheten är förberedd kan rensningen påbörjas. Rören spolas med högtryck och rensas mekaniskt med hjälp av en roterande kätting. Kättingen fräser ur den ofta hårda sedimentering och rost som byggts upp under åren. Efteråt torkas rören med ventilationsfläktar eller genom självtorkning och efterlämnar en inre yta fri från sediment där plasten kan appliceras och utgöra ett nytt starkt ytskikt. Under den mekaniska rensningen händer det ibland att de gamla rören tar skada. Vanligtvis går rören sönder där mothåll saknas. Ingjutna rör tål mer påfrestning på grund av betongen som omsluter dem. Vid stor risk för skador står man beredd att byta dessa rördelar mot nya. Även de nya plastas därefter in. Vattenmängden som används under den mekaniska rensningen är minimal för att undvika vattenskador om de gamla rören skulle gå sönder. Om rören är så skadade att rensning med vatten skulle kunna medföra skador kan man även torrensa rören. Att rensa rören utan vatten tar längre tid. Är skadorna på rören sprickor eller små hål täcks dessa av plastbitar som fungerar som stöd vid appliceringen av den nya plasten. Relinar man med strumpa är toleransen för sprickor och små hål betydligt större än för andra metoder eftersom strumpan redan från början är tät och utgör en enhet i sig.


Applicering av reliningen

Efter rensning och eventuell lagning är det dags att utföra själva reliningen. Den varierar i metodik företagen emellan.

Slutbesiktning

Slutbesiktningen görs innan återställningen. Den består i av att man filmar insidan av rören. De väsentliga delarna av filmen kommenteras eller förklaras med text.


Återställande

När slutbesiktningen är klar återmonterar man toalettstolar och tvättställ, städar och lämnar lägenheten. Arbetet tar bara några dagar beroende på vilken metod man väljer.


Egenkontroll

Alla professioner använder sig på ett eller annat sätt av egenkontroll. Man måste hela tiden se till att den produkt eller tjänst man levererar möter beställarens krav. För reliningsbranschen betyder det en noggrann bevakning över alla de steg som leder till en färdig produkt.

De gamla rören måste rensas, rengöras och torkas så att plastmassan kan fästa ordentligt. För de företag som använder tvåkomponentsplast måste blandning vara exakt så att härdningen blir fullständig utan att emittera giftiga ämnen. Vid appliceringen av plastmassan eller strumpan är en noggrann bevakning viktig så att det blir heltäckande och utan misstag. I stort sett alla momenten övervakas genom en kamera. Att värdera arbetets kvalitet genom en kameralins ställer stora krav på erfarenhet, noggrannhet och yrkesskicklighet.

Dokumentation förs genom hela projektet, från projektering till utförande och besiktning. Under utförandet är en checklista en vanlig och bra metod för att inget ska lämnas utan tillsyn. Man protokollför materialåtgång, tid, tillvägagångssätt och avvikande händelser. All dokumentation indexeras utifrån lägenhetsnummer eller på annat sätt namngiven plats så att det är lätt att ta del av informationen i efterhand. Checklistan kan också kontrollera andra rutiner som nyckelhantering, personal, städning med mera.


Slutbesiktning

Efter att reliningen är klar sammanställs alla dokument och en okulär besiktning bestående av en kommenterad eller textad videoinspelning utförs. Slutbesiktningen utgör också en sorts erfarenhetsåterföring som företagen själva tar med sig efter utfört arbete. Även i de fall där man använt sig av en extern besiktningsman gör dock alltid reliningsföretaget en egen slutbesiktning som sparas på usb-minne eller dvd-skiva.


Miljömässiga aspekter på relining

Att producera nya saker och distribuera dessa till alla kunder är en process som alltid påverkar miljön. När man gör en livscykelanalys, för att göra en uppskattning av hur pass mycket en produkt påverkar miljön, räknar man till exempel på energiåtgången från vaggan till graven. Exempelvis en bil påverkar inte bara miljön under användandet, utan också under produktion och återvinning. Man tar också hänsyn till vilken typ av energi som används i produktionen. Sol- och vindkraft är typiskt bättre än kolkraft.

Samhället är beroende av en mängd olika produkter för att fungera. Ett sätt att förbättra miljön är att låta saker och ting användas hela dess livslängd och garantera en god funktion genom underhåll och reparationer. Målet är att i möjligaste mån ta avstånd från slit- och slängsamhället. Detta gäller såväl för byggbranschen som för detaljhandeln.

Renoveringen av ett badrum kan uppskattningsvis ge 1,5 ton byggavfall och lika många kilon i nytt material för att ta dess plats. Många gånger låter man bli att använda saker till hela dess fullständiga ålder utan byter många år tidigare av skäl som inte alltid håller måttet för miljöriktigt tänkande.

Stammar är i regel något nästan alla låter bli att byta i förtid. Det är något man ofta skjuter på in i det sista eller många gånger lite för länge så att vattenskador hinner uppstå. Det är vanligt att stammarnas skick ofta blir avgörande för när stambytet ska äga rum. Det är då inte ovanligt att man vid behov av nya eller renoverade avloppsrör har, efter en tidigare utförd renovering, ett relativt nytt badrum och tappvattenledningar som har kanske 10 – 15 år kvar innan de behöver bytas.

Eftersom relining inte kräver montage av nya ytskikt så som ett stambyte gör kan man relina avloppsrören och på så sätt få underhållsplanen i fas. Har man en underhållsplan där man genom en relining kan vänta med nya avlopp, tappvattenstammar, tätskikt, ytskikt och badrumsinredning i 15 år har man sparat både miljöpåfrestningar och pengar.


Bisfenol A och BADGE.

Bisfenol A förkortat BPA och Bisphenol A diglycidyl ether förkortat BADGE är gifter som även i små mängder kan påverka endokrina körtlar i kroppen. BPA har likheter med det kvinnliga hormonet östrogen. De är också allergiframkallande i höga koncentrationer och de omgärdas därför av rigorösa säkerhetsföreskrifter. Ett vanligt användningsområde där BPA och BADGE förekommer är i CD-skivor och i beläggningen på insidan av konservburkar. BPA förekommer också i epoxiplast som kan användas vid relining. Detta är inte en plötslig upptäckt och mängderna ligger inom gällande gränsvärden. Vill man vara säker kan man undvika Bisfenol A genom att använda plastmaterial med märkningen BPA-free.


Ekonomi

Den ekonomiska aspekten vid relining är av stor vikt. Oavsett om man talar om kvarboende eller om mindre uppoffringar för de boende så finns det även bakom dessa faktorer ett pris.


Livslängd

Eftersom relining fortfarande är en relativt ny metod och även de tidigaste relinade rören har många år kvar av förväntad livslängd är det naturligtvis svårt att ge tydliga svar på hur länge en relining håller. De äldsta relinade rören har fungerat i hittills 30-35 år.

Länsförsäkringar i Gävleborg har en avskrivningstid för relinade rörsystem på 30 år.


Badrummets olika delars livslängd

Ett badrums delar har olika livslängd. För att kunna bedöma omfattningen av en badrumsrenovering bör man känna till den tekniska livslängden för badrummets alla delar. Det är viktigt att man tar med detta i beräkningarna då man ser över underhållsplanen.

• Avloppsledningar av gjutjärn 30-60 år
• Avloppsledningar av PVC, – 1973 20-30 år

• Avloppsledningar av PVC, 1973 – 30-50 år

• Vattenledningar av galvaniserat stål 30-40 år • Vattenledningar av koppar 50-60 år

• Värmeledningar ca 80 år

Livslängden varierar dock kraftigt beroende på slitage och boendevanor.


BRiF

BRiF är en ny branschorganisation sedan 2009. BRiF, Branschföreningen Relining i Fastigheter, ingår som organisation inom Sveriges Byggindustrier genom samarbetsavtal. 

Kraven för att erhålla ett medlemskap idag är att företaget i fråga kontinuerligt ska ägna en stor del av verksamheten åt relining och att detta görs seriöst genom att uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende. 


Ordlista

Avloppssystem - Serviceledning, samlingsledning, stam, stick, förgreningar, grodor. Alla rördelar som transporterar ut avloppsvatten från en fastighet.

Avluftning - Stående ledning som mynnar ut på vind och tak.

Dagvattenledningar - Även kallat regnvatten. De ledningar som betjänar stuprör, takbrunnar, spygatt och gårdsbrunnar.

Elasticitet - Värmeskillnader leder till rörelser i husens konstruktioner. Krafterna är väldigt stora och bryter på rören.

Grenrör - Avstickande ledning från annan.

Groda - Allmän term för liggande ledningar i badrum med anslutning till handfat, toalett och golvbrunn.

Relining - Samlingsbeteckning för all renovering och förnyelse av rör med icke förstörande metoder.

Grenrörsförstärkning - Förstärkning i området runt grenrörets insida. Används vid installation av flexibla foderrör.

Okulär besiktning - Desamma som en visuell besiktning. Här genom en kamera.

Samlingsledning - Huvudledning som oftast ligger ingjuten i källargolv och betjänar övriga ledningar i systemet. Ledningen ansluter till kommunalt ledningsnät.

Sanitära enheter - Ledningar som betjänar tvättställ, toa, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar.

Servisledning - Är den del av avloppsledningen som ligger utanför huskroppen och ansluter mot kommunala ledningar. Ledningen ligger på tomtmark och är fastighetsägarens ansvar.

Sidodragning - Benämning på den del som viker av 90 grader från stående till liggande placering t.ex. i ett golv eller vid tak och efter minst 0,3 m viker av 90 grader igen till stående placering.

S-ning - Snarlik sidodragning men, viker av med 45 graders böj och ändrar placering i sidled med 0-0,5 m på den stående ledningen.

Spillvattenledning - Även kallat avlopp, de ledningar som betjänar tvättställ, toastolar, utslagsbackar, diskbänkar och brunnar

Stam - Stående ledning

Stamledningsrenovering -En beteckning för relining av rör och ledningar i fastigheter.